Wydział Dochodzeniowo-Śledczy - Wydziały i Zespoły - KPP w Legionowie

Wydziały i Zespoły

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Data publikacji 10.02.2009

 

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 26B
tel.: +48 22 604-82-66
fax.: +48 22 604-82-07

p.o. Naczelnik:

asp. szt. Daniel Jaśkiewicz

Zastępca Naczelnika
 

 
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy jest jednym z pionów policji kryminalnej umieszczonym w strukturach Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.
Podstawowym zadaniem pracujących w tym wydziale policjantów jest prowadzenie postępowań przygotowawczych w formie dochodzeń i śledztw.
Policjanci prowadzą różne sprawy, gdzie popełnione zostało przestępstwo, lub zachodzi uzasadnione podejrzenie jego popełnienia. Katalog wyszczególnionych przestępstw najczęściej spotykanych to część szczególna kodeksu karnego, a są to m.in. takie zbrodnie jak:
 • zabójstwa,
 • pożary,
 • rozboje z użyciem broni palnej lub niebezpiecznego narzędzia,
 • zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem,
oraz przestępstwa mniejszej wagi tzw. występki, a są to:
 • włamania,
 • kradzieże,
 • oszustwa,
 • paserstwa,
 • fałszerstwa, czyli różnego rodzaju podrobienia i przerobienia,
 • bójki i pobicia,
 • znęcania w rodzinie,
 • niealimentacje,
 • przestępstwa drogowe to wypadki i kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości.
Jest to oczywiście zasygnalizowany mały wycinek z katalogu przestępstw kodeksu karnego, gdyż wykorzystywane są również inne ustawy szczególne m.in.:
 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa o ochronie zwierząt,
 • ustawa o narkomanii,
 • ustawa broni i amunicji i inne.
Praca w wydziale polega przede wszystkim na gromadzeniu odpowiedniego materiału procesowego w danym postępowaniu przygotowawczym, który to materiał ma za zadanie dowieść czy faktycznie został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo. Jeżeli tak to kiedy doszło do przestępstwa, co było jego motywem popełnienia, kto je popełnił czyli ustalenie sprawcy danego czynu i jego ujęcie. Ponadto policjanci ustalają jaką szkodę lub jakie wyrządzono straty, osoby pokrzywdzone i dążą do odzyskania przedmiotu zaboru lub naprawienia szkody. Funkcjonariusze mają za zadanie tak skompletować wystarczający materiał procesowy, aby przy ustalonym sprawcy można było sporządzić akt oskarżenia i przekazać go za pośrednictwem prokuratury do sądu celem rozpoczęcia postępowania orzekającego.
Gromadzenie wyżej wspomnianego materiału procesowego polega na wykonywaniu odpowiednich czynności procesowych takich jak:
 • przesłuchiwanie świadków, podejrzanych, pokrzywdzonych, osób małoletnich,
 • dokonywanie okazań osób i rzeczy,
 • konfrontowanie osób,
 • przeprowadzanie eksperymentów procesowych,
 • dokonywanie przeszukań i oględzin np. miejsc zdarzenia,
 • wykorzystywanie śladów kryminalistycznych.
W postępowaniach różne osoby występują także w różnym charakterze, czyli mogą to być świadkowie, biegli w danym zakresie czy też w danej dziedzinie jak i strony postępowania.
 
Do podstawowych stron postępowania można zaliczyć :
 • pokrzywdzonego, czyli osobę fizyczną lub prawną, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, - art. 49 § 1 k.p.k.
 • podejrzanego, czyli osobę co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, - art. 71 k.p.k.
Zarówno jedna jak i druga strona w postępowaniu ma określone ustawowymi przepisami prawa i obowiązki.
Nie tylko w postępowaniu prawa i obowiązki zakreślone są dla stron ale także dla świadka i tak do podstawowych obowiązków świadka należy:
 • obowiązek stawienia się świadka na wezwanie i złożenia zeznań - art. 177 § 1 k.p.k.
 • drugim ważnym obowiązkiem świadka jest składanie zeznań zgodnych z prawdą i faktyczną wiedzą, gdyż za zeznanie nieprawdy lub jej zatajanie grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 - art. 233 § 1 k.k.
 • za niestawiennictwo się świadka bez wcześniejszego usprawiedliwienia lub wydalenia się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę pieniężną do 3000 zł. oraz można także zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie art. 285 § 1 i 2 k.p.k.
Do podstawowych praw świadka natomiast należy:
 • "prawo odmowy zeznań" - osoba najbliższa dla podejrzanego może odmówić zeznań, tj. art. 182 § 1 kpk. Prawo te trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia art. 182 § 2 k.p.k.
 • "prawo do częściowej odmowy" - świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielone odpowiedzi mogłyby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo. - art. 183 § 1 k.p.k.
  Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. - art., 115 § 11 k.k.

Policjanci tego wydziału przyjmują od osób fizycznych i prawnych zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach.

Wszelkie informacje dot. przestępstw czy też prowadzonych spraw można przekazywać do nas osobiście, telefonicznie, mailowo lub w sposób anonimowy.