Wydział do Walki z Przestepczością Gospodarczą i Korupcją - Wydziały i Zespoły - KPP w Legionowie

Wydziały i Zespoły

Wydział do Walki z Przestepczością Gospodarczą i Korupcją

Data publikacji 10.02.2009

 

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 26B

tel.: +48 22 604-82-15
fax.: +48 22 604-82-07

Naczelnik

asp.szt. Marek Głuchowski


 

W skład struktury Komendy Powiatowej Policji w Legionowie wchodzi Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, którego głównym zadaniem jest zwalczanie przestępstw gospodarczych, czyli czynów zabronionych, godzących lub zagrażających ponadindywidualnym dobrom w sferze życia gospodarczego, polegających na naruszeniu zaufania związanego z pozycją sprawcy lub instytucją życia gospodarczego, grożących utratą zaufania do systemu gospodarczego lub jego podstawowych instytucji.

Przestępstwa gospodarcze naruszają interesy wszystkich uczestników obrotu gospodarczego (przedsiębiorstw, konsumentów), a także godzą w instytucje finansów publicznych.

Pragnąc przybliżyć państwu kategorie przestępstw, którymi się zajmujemy, przedstawiamy ważniejsze dziedziny przestępstw gospodarczych:

I. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów:

· fałszerstwa dokumentów i używanie ich jako autentycznych,

· poświadczenia nieprawdy w dokumentach.

II. Przestępstwa przeciwko mieniu:

· wszelkiego rodzaju przywłaszczenia,

· największa grupa ujawnionych przestępstw, którymi są oszustwa w postaci różnorodnych wyłudzeń pieniędzy i towarów.

III. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu:

· wyłudzenia kredytów i pożyczek bankowych,

· wyłudzenia odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia,

· "pranie brudnych pieniędzy",

· udaremnienie egzekucji komorniczej,

· nierzetelne prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej,

· udaremnienie przetargów publicznych.

IV. Przestępstwa dotyczące uzyskania cudzego programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

V. Przestępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym.

VI. Przestępstwa dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia.

VII. Przestępstwa dotyczące wyrobu spirytusu, rozlewu wyrobów spirytusowych oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych bez wymaganego zezwolenia.

Ponadto prowadzimy postępowania przygotowawcze dotyczące naruszenia innych przepisów o charakterze gospodarczym zawartych w innych aktach niż kodeks karny.

W zainteresowaniu Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Legionowie jest również zbieranie informacji dotyczących niżej wymienionych zagadnień w aspekcie ich późniejszego wykorzystania w pracy procesowej:

· Wszelkiego rodzaju wyłudzenia kredytów i pożyczek (na podstawie sfałszowanych dokumentów bądź nieprawdziwych oświadczeń) na szkodę banków i instytucji finansowych ściśle z nimi związanych.

· Wszelkiego rodzaju wyłudzenia na podstawie fałszywych oświadczeń, powodowania fikcyjnych zdarzeń na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych,

· Fałszowanie środków płatniczych, ich produkcja i dystrybucja, kopiowanie oryginalnych środków płatniczych, produkcja fałszywych pieniedzy, ich posiadanie oraz wprowadzanie w obieg.

· Nieprawidłowości przy prowadzeniu budów - bez zezwoleń lub wbrew wymogom architektonicznym.

· Wszelkiego rodzaju wyłudzenia mienia na szkodę osób fizycznych i podmiotów gospodarczych (zakup towarów na tzw. przedłużony termin płatności i niewywiązanie się z niego, zakup towarów na podstawie fałszywych dokumentów rejestrowych firm itp.).

· Wszelkiego rodzaju wyłudzenia na podstawie fałszywych dokumentów, sprzeniewierzenia przywłaszczonego mienia, niewywiązanie się z warunków umowy na szkodę firm leasingowych.

· Przestępczość intelektualna czyli pirackie kopie nagrań muzycznych, filmów, programów komputerowych oraz podrabianie znaków towarowych np. znanych firm produkujących odzież sportową i wprowadzanie takiej odzieży do sprzedaży.

· Przestępczość podatkowa - wyłudzenia podatku VAT, nieprawidłowości dotyczące prowadzenia dokumentacji podatkowej.

· Nieprawidłowości w służbie zdrowia związane z finansowaniem usług medycznych oraz fałszowaniem dokumentacji medycznej.

· Przemyt, wytwarzanie i wprowadzanie do obiegu wyrobów spirytusowych i tytoniowych bez polskich znaków akcyzy.

· Nieprawidłowości z zakresu przekształceń własnościowych w rolnictwie oraz w przetargach i organizowaniu skupu płodów rolnych.