Charakterystyka obszaru - Komisariat Policji w Nieporęcie - KPP w Legionowie

Komisariat Policji w Nieporęcie

Charakterystyka obszaru

Data publikacji 11.02.2009


    Gmina Nieporęt leży we wschodniej części mezoregionu Kotliny Warszawskiej, obejmującego swym zasięgiem odcinek doliny Wisły pomiędzy Warszawą a Płockiem. We wschodniej części Kotliny Warszawskiej zbiegają się trzy doliny rzeczne Dolnej Narwi z północy, ze wschodu Dolnego Bugu oraz południa Środkowej Wisły, tworząc tutaj największy węzeł hydrograficzny kraju. Rejon ten jest bardzo zasobny w wody podziemne.


 

 W Gminie Nieporęt dominują dwa podstawowe typy krajobrazu naturalnego, związane z rzeźbą dolinną: tarasy zalewowe przeważnie łąkoworolne oraz tarasy zalewowe z wydmami, w większości zalesione. Powierzchnia gminy: 10052 ha. Struktura użytkowania gruntów: - rolne 35%, - leśne 45%, - pozostałe (pod zabudowami, podwórzami, drogi, wody i inne grunty użytkowe oraz nieużytki) 19,4%. Liczba gospodarstw domowych: 1028 , liczba podmiotów gospodarczych: 1493 (stan na dzień 30.04.2004 r.), liczba mieszkańców Gminy Nieporęt - 11159 (dane na dzień 31.12.2003 r.). Gęstość zaludnienia: 110,1 os/km2.